Algemene voorwaarden van Nedercom Eduware te Zeist

Begrippen

1.1 Programmatuur: Computerprogramma’s met bijbehorende documentatie, waarvoor licentiegever aan licentienemer een gebruiksrecht heeft verleend.
1.2 Documentatie: Aan de licentienemer verstrekte handleidingen waarin de werking en het gebruik van de programmatuur wordt omschreven, alsmede de syllabus met de behandelde leerstof.
1.3 Licentie: Het recht van de licentienemer de programmatuur conform de bepalingen van deze voorwaarden gedurende de contractperiode te gebruiken.

Gebruiksrecht

2.1 Nedercom Eduware te Zeist verleent de licentienemer het niet aan derden overdraagbare en niet-exclusieve recht de programmatuur binnen de aangegeven instelling of onderdelen daarvan te gebruiken.
2.2 De programmatuur wordt op naam gesteld van de licentienemende instelling of onderdelen daarvan.

Licentieperiode

3.1 De overeenkomst wordt voor onderwijsinstellingen en andere organisaties (contract “Nedercom School”) aangegaan voor een minimale periode van 3 schooljaren.
3.2 Een licentiejaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli van het jaar daarop.
3.3 De licentieovereenkomst wordt na afloop van de overeengekomen licentieperiode stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd.
3.4 De licentienemer kan de overeenkomst beëindigen door minimaal 3 maanden voor afloop van de licentieperiode Nedercom daarvan schriftelijk in kennis te stellen. Nedercom bevestigt de ontvangst van de opzegging.

Kosten

4.1 Voor het gebruiksrecht betaalt de licentienemer Nedercom een jaarlijks bedrag aan licentiekosten, gespecificeerd in een jaarlijkse factuur.

Ondersteuning

5.1 Nedercom verzorgt een kosteloze inhoudelijke helpdesk op werkdagen van 10.00 – 16.00 uur, uitgezonderd landelijk vastgestelde schoolvakanties.
5.2 Updates die lopende het schooljaar verschijnen, zijn inbegrepen in de jaarlijkse licentiekosten.

Beperking

6.1 Nedercom is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, voortvloeiend uit of gerelateerd aan het gebruik van de programmatuur.

© Nedercom, 2022