Nederlands

Nedercom biedt oefeningen voor de Nederlandse taal op verschillende niveaus (1F, 2F, 3F, 4F), zie Oefenniveaus voor meer informatie over niveaus.

Bij alle programma’s krijg je als student de mogelijkheid om bij elk hoofdstuk vooraf een diagnostische toets te doen. Na elk hoofdstuk doe je een eindtoets, zodat je zeker bent dat je de behandelde stof beheerst. Nedercom stelt scholen in staat om twee keer per jaar een toets af te nemen waarmee de docent / docente inzicht krijgt in de vorderingen van zijn of haar leerlingen, zie Toetsen & Rapportage.

Spelling

Bij spelling is het niet genoeg om de regels te leren, je moet vooral goed oefenen. Dat kan op verschillende niveaus bij Nedercom.

Basisspelling bevat alles wat aan het eind van de bassischool aan spellingvaardigheid bereikt zou moeten zijn. Ook het aanvankelijk spellen met het leggen van een relatie tussen klanken en letters komt aan de orde. Alle woorden in hoofdstuk 1 - 4 worden verklankt.
hoofdstukindeling
niveau 1F

Spelling 1 is de complete oefenstof van de Nederlandse spelling.
hoofdstukindeling
niveau 2F

Spelling 2 is de complete oefenstof van de Nederlandse spelling, op gevorderd niveau.
hoofdstukindeling
niveau 3F

Spelling 3 is de complete oefenstof van de Nederlandse spelling op het hoogste niveau.
hoofdstukindeling
niveau 4F

Formuleren

Correct taalgebruik is van groot belang om de aandacht van de lezer bij de boodschap te houden. Door het vermijden van stijlfouten kun je je concentreren op het eigenlijke schrijven, op het doel en het publiek, de tekststructuur, de argumentatie. Om in een goede stijl te schrijven heb je ervaring nodig. Om fouten te vermijden oefen je met Formuleren.

Formuleren 1 is de complete oefenstof voor formuleren en stijl.
hoofdstukindeling
niveau 2F

Formuleren 2 is de complete oefenstof voor formuleren en stijl, op gevorderd niveau.
hoofdstukindeling
niveau 3F

Formuleren 3 is de complete oefenstof voor formuleren en stijl, op het hoogste niveau.
hoofdstukindeling
niveau 4F

Lees vaardig

Succesvol leren en studeren gaan hand in hand met goed begrijpend lezen.

Basisvaardigheden (thema, kernzinnen, tekstindeling, hoofdgedachte etc.) komen in iedere variant aan de orde. Het grootste deel van het programma is gewijd aan de analyse van complete teksten. Die teksten verschillen per niveau in moeilijkheidsgraad en abstractieniveau.

Lees vaardig is een programma om de leesvaardigheid te trainen, voor samenvatten en tekstbegrip. Na een behandeling van deelvaardigheden worden die toegepast op afgeronde teksten: indelen in alinea’s, bepalen van tekstindeling, kernzinnen en hoofdgedachte, vaststellen van alineaverbanden, schematiseren van het middenstuk. Het eindresultaat is een prima samenvatting van de tekst in schemavorm.

Lees vaardig 1 is de complete oefenstof voor leesvaardigheid, samenvatten en tekstbegrip.
hoofdstukindeling
niveau 2F

Lees vaardig 2 is de complete oefenstof voor leesvaardigheid, samenvatten en tekstbegrip, op gevorderd niveau.
hoofdstukindeling
niveau 3F

Lees vaardig 3 is de complete oefenstof voor leesvaardigheid, samenvatten en tekstbegrip, op het hoogste niveau.
hoofdstukindeling
niveau 4F

Grammatica

Grammatica is niet ieders favoriete schoolvak. Toch staan nut en noodzaak van een goede beheersing van grammatica niet meer ter discussie: je hebt het nodig om goed te formuleren, bij bepaalde spellingkwesties (de werkwoordspelling), het leren van vreemde talen, en reflectie over je eigen taal. Ook al wil je er minimale aandacht aan besteden, zonder grammatica gaat het niet. Met de Nedercomprogramma’s oefen je snel en goed de belangrijkste onderdelen van de Nederlandse grammatica.

Basisgrammatica is er voor oefening op beginnersniveau en ook al voor iets gevorderden.
hoofstukindeling
niveau 1F - 2F

Grammatica is er voor oefening van gevorderd niveau tot het hoogste niveau.
hoofstukindeling
niveau 3F - 4F


Klik op Bestellen om een van de programma’s te bestellen of een passe-partout Nederlands waarmee je toegang krijgt tot alle programma’s Nederlands.